Certificats d’idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI

Certificats d’idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

(Vegeu el calendari al web del Departament d’Ensenyament)

  • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017
  • Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017

Fuente : http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *